21. zasedání Řídicího výboru – listopad 2018

12. 12. 2018

Hlavní projektový manažer Jiří Burgstaller přítomné informoval o stavu projektu – o posunutém termínu finálního vyúčtování pořízených EIZ na období 2018 – 2022 na prosinec 2018 a o veřejných zakázkách na EIZ na období 2019+, k jejichž vyhlášení by mělo dojít na konci listopadu 2018.

ŘV vzal na vědomí ŘO OP VVV schválenou podobu 7. Zprávy o realizaci a 9. Žádosti o podporu.

Dále proběhla diskuse k úpravám Charty projektu, zejména ve věci k odstranění duplicitního obsahu s jinými projektovými dokumenty a úpravy organizační struktury. V této věci byl Jiří Burgstaller pověřen svolat samostatnou schůzku zástupců projektu a MŠMT.

Ředitel NTK Martin Svoboda informoval členy ŘV o jednání s Janem Markem ředitelem odboru RVVI na Úřadu vlády ČR ve věci Open Access ve světě a o budoucí spolupráci. Bylo předběžně dohodnuto, že do konce tohoto roku bude jmenována užší pracovní skupina pro přípravu Akčního plánu k Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020.

Termín příštího zasedání byl stanoven na 23. ledna 2019.