Evaluace systémového projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib“

Kompletní závěrečnou zprávu Evaluace systémového projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib“ podpořeného z PO 1 OP VVV si můžete přečíst na webu MŠMT.

Závěrečná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2017 uzavřené mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“ či „Zadavatel“) a Ernst & Young, s.r.o. (dále také „EY“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadání veřejné zakázky Evaluace systémového projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje – „CzechELib“ podpořeného
z prioritní osy 1 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také „PO1 OP VVV“).Cíle evaluace jsou v souladu se zadávací dokumentací:

  • Průběžně kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat realizaci projektu a do jaké míry
    hodnocený projekt naplňuje své stanovené cíle.
  • Poskytnout ŘO OP VVV a realizátorovi IPs zpětnou vazbu a doporučení týkající se realizace
    projektu CzechELib.

Zdroj: Evaluace systémového projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib“ podpořeného z PO 1 OP VVV, závěrečná zpráva. In Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání [online]. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2017 [cit. 2022-11-02]. Dostupný z: https://opvvv.msmt.cz/download/file6187.pdf