Logo CzechELib Logo NTK

Národní centrum pro pořizování, správu a využívání elektronických informačních zdrojů

Úvod

Záměrem projektu je vytvořit národní centrum CzechELib, které bude zajišťovat centrálně pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Centrum bude zajišťovat pro své členy zejména následující činnosti:

 • výběr EIZ pro centrální podporu,
 • realizace výběrových řízení na dodavatele EIZ,
 • sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
 • podpora členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
 • podpora členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
 • správa a vedení statistik využívání zdrojů.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 vytvořením Řídicího výboru projektu vedeného náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou, vyčleněním Projektového dohledu v rámci Odboru strategických programů a projektů na MŠMT a vytvořením odboru CzechELib v Národní technické knihovně.
V Řídicím výboru jsou zastoupeni budoucí hlavní uživatelé - veřejné vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR.
Řediteli CzechELib / vedoucímu odboru CzechELib je k disposici Odborná Rada složená převážně ze zkušených expertů - bývalých i současných vedoucích konsorcií v projektech LR i OP VaVpI.
Personální obsazení je uvedeno v záložce LIDÉ

Základní kontakt/Basic Contact

+420 232 002 535
info@czechelib.cz
Identifikátor datové schránky: syd69w9

Adresa/Address

NTK/CzechELib
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

Kontakt pro vydavatele/Contact for Publishers

licensing@czechelib.cz

Další dotazy/Other Enquiries

Radka Spiesová
manažer komunikace/Head of Communication
radka.spiesova@czechelib.cz
+420 721 300 336

Parametry projektu
Celkem alokováno 1 297 549 tis. Kč.
Podpoře nákupu elektronických informačních zdrojů bude věnováno přes 90 % celkové částky projektu.
Podpora na nákup EIZ bude v letech 2018-2020 poskytnuta z prostředků projektu, na roky 2021-22 se předpokládá obnovení podpory nákupu ze SR/VaVaI.
Odhadovaná výše rovnoměrné podpory (pro všechny obory, instituce a EIZ) bude cca 60 % na všechny EIZ s výjimkou citačních a hodnoticích nástrojů (Web of Science, Scopus, InCites, SciVal), kde je plánovaná v přibližné výši 70 %.
Z prostředků projektu nelze poskytnout dotaci na udržitelnost OP VaVpI projektů.
Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2017.

 • Personální obsazení projektu
  V říjnu 2016 se uskutečnilo úspěšné výběrové řízení na Hlavního manažera projektu. Naproti tomu výběrové řízení na ředitele CzechELib doposud nepřineslo vhodného kandidáta. Proto byla na doporučení Projektového dohledu provisorně rolí ředitelky pověřena Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.
  Řídicí výbor
  • Robert Plaga, předseda / MŠMT
  • Milan Pospíšil, místopředseda / RVŠ, ČKR
  • Martin Lhoták / AV ČR
  • Gabriela Pokorná / Sekce I MŠMT
  • Martin Svoboda / NTK
  Projektový dohled
  • Jiří Burgstaller
  • Jan Hátle
  • Milan Rosůlek
  • (všichni MŠMT)
  Vedoucí pracovníci projektu
  • Eduard Pitka - hlavní manažer projektu
  • Eva Dibuszová - provizorní ředitelka CzechELib
  • Jiří Jirát - nastavení pravidel a administrace
  • Jan Pokorný - technologická podpora
  • Radka Spiesová - publicita, podpora uživatelů
  Odborná rada
  • Miroslav Bartošek, MUNI / Big 4
  • Iva Burešová, KNAV / WoS
  • Ondřej Fabián, UTB / Tech
  • Jiří Jirát, VŠCHT / Chem, místopředseda
  • Barbora Katolická, ZČU
  • Martin Lhoták, AV ČR
  • Lenka Maixnerová, NLK / Med
  • Lenka Němečková, ČVUT
  Odborná rada - pokračování
  • Hana Nová, NK / SSH
  • Marie Paráková, UK / stálý host
  • Jiří Pavlík, UK / Med, geo,...
  • Svatopluk Rieger, UPOL / Nat sci
  • Martin Svoboda, NTK / předseda
  • Věra Svobodová, MENDELU / Agri
  • Václav Šubrta, VŠE / Ekon + právo
  • Marie Zagorová, MUNI / Právo, fil.
 • Bývalé pracovní skupiny pro přípravu projektu
  V listopadu 2015 náměstek ministryně Robert Plaga ve spolupráci s vysokými školami a Akademií věd nominoval zástupce do tzv. širší skupiny (převážně z řídicí sféry) a do pracovní skupiny (převážně z knihoven).
  V listopadu 2016 byla činnost Širší skupiny a Pracovní skupiny formálně ukončena děkovnými dopisy náměstka ministryně Roberta Plagy.
  Širší skupina
  • Hanuš Hemola / NK
  • Petr Konvalinka / ČKR
  • Jiřina Nováková / RVVI
  • Milan Pospíšil / RVŠ
  • Eva Zažímalová /AV ČR
  Pracovní skupina
  • Miroslav Bartošek / MUNI
  • Iva Burešová / KNAV
  • Eva Dibuszová / VŠCHT
  • Ondřej Fabián / UTB
  • Jitka Feberová / UK
  • Jiří Jirát / AKVŠ
  • Barbora Katolická / ZČU
  • Martin Lhoták / AV ČR
  • Hana Nová / NK
  • Martin Svoboda / NTK
  • Věra Svobodová / MENDELU
  MŠMT
  • Jiří Burgstaller
  • Jana Hakenová
  • Jakub Nevěřil
  • Milan Rosůlek
Historie projektu
20. 12. 2016 Řídicí orgán podepsal Právní akt. Projekt může začít k 1. 1. 2017.
9. 12. 2016 První informační schůzka zájemců o účast v projektu.
5. 12. 2016 Výběrová komise schvaluje projekt s drobnými úpravami.
30. 11. 2016 3. schůze Řídicího výboru CzechELib.
21. 10. 2016 2. schůze Řídicího výboru CzechELib.
13. 10. 2016 Řídicí orgán s drobnými úpravami schválil postup přípravy projektové žádosti. Lhůty projednání, schválení a přípravy právního aktu odsouvají zahájení projektu na leden 2017.
23. 9. 2016 Monitorovací výbor programu OP VVV jednohlasně projekt CzechELib schválil a doporučil k podání žádosti o podporu.
30. 8. 2016 Porada vedení MŠMT rozhodla o schválení Charty projektu.
11. 8. 2016 Ustavující schůze Řídicího výboru CzechELib.
26. 7. 2016 Porada vedení MŠMT rozhodla o schválení Projektového záměru.
18. 7. 2016 2. Kulatý stůl - rozhodl o zkrácení doby podpory nákupu EIZ z prostředků projektu.
březen - červenec práce na Projektovém záměru a Chartě projektu.
29. 1. 2016 1. Kulatý stůl - úvodní presentace projektu na schůzce Širší skupiny, Pracovní skupiny a skupiny MŠMT.
listopad 2015 Zahájení spolupráce NTK s MŠMT, jmenování členů pracovních skupin.
červen 2015 Po nástupu ministryně Valachové zahájena jednání s náměstky Plagou a Velčovským.
2014 Projednání s representací VŠ a AV ČR.
říjen 2013 Konference KRE s účastí představitelů národních center Estonska, Finska a Norska.
2013 Studie Deloitte, presentace a jednání s AKVŠ.
únor 2012 prof. Málek předkládá pozměňovací návrh k návrhu RVVI na vyhlášení programu „Informace – základ výzkumu“.
cca 2010 Začíná se hovořit o neefektivitě systému pořizování elektronických informačních zdrojů.

Od konce 90. let poskytuje vláda ČR podporu nákupu elektronických informačních zdrojů jako podstatné "suroviny" pro rozvoj výzkumu a vzdělávání – jako je tomu i jinde v řadě rozvinutých zemí. Přestože je ekonomicky žádoucí nákup požadovaných zdrojů mezi jednotlivými organizacemi úzce koordinovat, byla doposud podpora poskytována formou soutěže. V současnosti existuje cca 18 konsorcií obsluhujících od několika málo až do 70 institucí; celkem jde o zhruba 130 institucí odebírajících zhruba stovku zdrojů (což může být jediný důležitý časopis anebo kolekce několika tisíc časopisů či stovek knih).

Současný model se postupně optimalizoval co do počtu „konsorcií“, přesto však podle studie zpracované firmou Deloitte trpí vysokou administrativní náročností, rozdrobeností a z toho plynoucí nekoncentrovanou vyjednávací kompetencí působící horší licenční a cenové podmínky. V posledním období vlivem financování části „projektů“ z evropských prostředků se fragmentace dále posílila.

Cílem projektu CzechELib je vytvořit jedno centrum, které bude s koncentrovanou vyjednávací silou efektivně obstarávat nákup elektronických informačních zdrojů pro celou oblast VaV, zdroje bude spravovat a povede věrohodné statistiky o jejich využívání. Na jeho přípravě se podílela Širší skupina (decision makers), Pracovní skupina (vedoucí pracovníci akademických knihoven) a skupina pracovníků MŠMT.

Projekt byl připraven jako Individuální systémový projekt v rámci Prioritní osy 1, Specifický cíl 4 Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Harmonogram aktivit na rok 2017
2. 1. 2017 Zahájení realizace projektu
leden 2017 Vytvoření databáze institucí
leden - březen 2017 Sběr požadavků institucí na EIZ
březen Setkání Odborné rady I.
březen-květen 2017 Vytvoření metodik:
(projednáno s Odbornou radou a schváleno Řídicím výborem)
- Metodika výběru EIZ
- Metodika vyjednávání
- Metodika výše kofinancování
duben/květen 2017 Získání plných mocí od institucí k jednání s vydavateli
květen/červen 2017 Získání předběžných cenových nabídek pro jednotlivé EIZ
červen 2017 Setkání Odborné rady II
červen - září 2017 Finální rozhodnutí institucí o účasti v konsorciích
červen - prosinec 2017 Vyjednávání, veřejné zakázky, uzavírání smluv
 • Komuniké č. 9 - 27. března 2017
  5. zasedání Řídicího výboru (ŘV) dne 22. února 2017

  Řídicí výbor byl Projektovým týmem CzechELib seznámen s „Plánem veřejných zakázek“.
  Ředitelka CzechELib představila návrh "Plánu etap výběru, vyjednávání, nákupu a zajišťování přístupu k EIZ“.

  Dne 2. a 3. 3. 2017 zasedala Odborná rada projektu CzechELib (OR), kde byl schválen její Statut a jednací řád.
  OR dále schválila a doporučila Řídicímu výboru (ŘV) k přijetí per rollam následující dokumenty:
  1. 1. Principy financování EIZ v projektu CzechELib.
  2. 2. Metodiku výběru EIZ pro získání prvotních cenových nabídek v r. 2017.
  3. 3. Postoj k výběru jednotlivých časopisů.
  4. 4. Způsob využití zálohy na EIZ alokované na r. 2017 (pro předplatné na r. 2018).
  Výše uvedené dokumenty byly ŘV per rollam schváleny dne 17. 3. 2017.
 • Komuniké č. 8 - 25. ledna 2017
  4. zasedání Řídícího výboru dne 25. ledna 2017

  ŘV byl informován o tom, že projekt je momentálně ve fázi zahájení, kdy jsou analyzovány procesy, které budou hotovy do konce února. V průběhu března a dubna bude probíhat nastavení projektu (detailní projektový plán, vývojový diagram atd.). Cílem je získat informace o tom jaké jsou výstupy projektu a kdo za ně bude zodpovědný. Detailně budou tyto aktivity rozpracovány na tento rok.

  Členové ŘV byli seznámeni s průběhem získávání informací o potřebě EIZ u koncových uživatelů:
  V průběhu uzavřených smluv se již nebudou nejspíše přibírat noví zájemci.
  V současné době probíhá 1. kolo sběru požadavků uživatelů na EIZ , které bude ukončeno k 31. 1. 2017. Z hlasování budou vyňaty požadavky na zakoupení manažerských nástrojů InCites a SciVal. Pro rozhodnutí o výběru a datu zahájení předplatného bude ustavena ad hoc pracovní skupina na úrovni ŘV, RVŠ, RVVI, AV ČR. Na nákup těchto nástrojů budou rezervovány prostředky v původně plánované výši.
  Člen ŘV pan Lhoták požádal o vypracování hrubého plánu etap vážících se k EIZ a jejich uživatelům (kdy je plánován sběr, vyjednávání atd.). Dále v této věci více komunikovat přes stránky projektu.

 • Komuniké č. 7 - 23. prosince 2016
  Projekt byl definitivně přijat

  Dne 20. prosince 2016 15:49:44 vydal systém MS2014+ depeši
  Dobrý den,
  dnes byl Vám vydán právní akt,
  ... (podepsaný náměstkem Velčovským).
  Projekt bude do stavu fyzické realizace převeden dne 1. 1. 2017.
  S pozdravem
  Radoslav Antal

  Děkujeme účastníkům schůzky 9. 12. 2016

  za všechny návrhy a doplnění požadovaných zdrojů. Odborná rada je posoudila a podala řadu návrhů, jak nejlépe seznam připravit. Po vyčištění bude seznam k disposici pro první kolo hlasování na začátku ledna.

  Klidné svátky a úspěšný nový rok

  přeje celý tým CzechELib
  P. F. 2017

 • Komuniké č. 6 - 18. prosince 2016
  3. schůze Řídicího výboru projektu dne 30. 11. 2016
  • Členové ŘV byli informováni o postupu schvalování projektové žádosti
  • Členům ŘV byla předána stanoviska hodnotitelů a byli požádáni o vyjádření k nim, případné úpravy Charty a rozpočtu budou odsouhlaseny per rollam
  • Podpis Právního Aktu se očekává po 15. 12. 2016
  • ŘV schválil do pozice Hlavního manažera projektu pana Eduarda Pitku
  • Dokud se nepodaří vybrat Ředitele CzechELib, bude touto rolí pověřena paní Eva Dibuszová
  • ŘV schválil osoby navržené do Odborné rady projektu a s nominací seznámí RVŠ, ČKR a AV ČR
  • Členové ŘV byli pozváni na informační schůzku zájemců o účast v projektu CzachELib, pro zaneprázdnění se nezúčastní. Naproti tomu účast přislíbil pan ředitel Burgstaller a jeho tým
  • ŘV potvrdil stanovisko, že uživateli projektu mohou být pouze výzkumné organizace vymezené zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a další subjekty, uvedené v Chartě projektu (2.10 Uživatelé a další zainteresované skupiny).

  9. 12. 2016 proběhlo setkání zájemců o účast v projektu CzechELib

  Děkujem všem za aktivní účast a doplňující otázky.
  Obsáhlý zápis ze setkání i obě presentace jsou k disposici v sekci Dokumenty

  Výběrová komise přijala 5. 12. 2016 projektovou žádost s dílčími připomínkami

  Řídicí orgán přijal vypořádání připomínek
  Do systému byly 13. 12. vloženy poslední upravené dokumenty a vypořádání připomínek, a rovněž dokumenty potřebné pro podpis Právního aktu
  Čekáme na výzvu k podpisu Právního aktu

  Klidné svátky a úspěšný nový rok

  přeje celý tým CzechELib
  P. F. 2017

 • Komuniké č. 5 - 10. listopadu 2016
  Projektová žádost byla předložena 31. 10. 2016

  Dne 7. listopadu vydal systém MS2014+ depeši
  Vážená paní/vážený pane,
  fáze kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí na projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542 byla ukončena, zároveň došlo ke zveřejnění kontrolního listu prostřednictvím IS KP14+.
  Žádost o podporu bude dále postoupena do fáze věcného hodnocení.
  S pozdravem ŘO OP VVV

  Nabídka k zapojení do projektu CzechELib

  byla zveřejněna 2. 11. 2016 na stránkách MŠMT v sekci výzkum a na stránkách NTK.
  V Obchodním věstníku byla zveřejněna 11. 11. 2016.

  Výzva se týká pouze institucí, které nejsou zapojeny do projektů LR a OP VaVpI.
  Ty, které zapojeny byly, budou osloveny automaticky.

  Setkání zájemců o účast v projektu CzechELib

  se uskuteční dne 9. 12. 2016 od 12:00 v Ballingově sále Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6.
  V čase 11:30-12:00 bude k disposici káva, čaj a možná koláčky :-)

  Ukončení činnosti Pracovní skupiny a Širší skupiny

  Předseda Řídicího výboru projektu náměstek ministryně Robert Plaga po roce činnosti formálně ukončil působení členů tzv. Širší skupiny a zaslal jim děkovné dopisy.
  Na neformální schůzce v NTK dne 9. 11. 2016 byla ukončena i činnost Pracovní skupiny a členům byly za účasti zástupce MŠMT předány děkovné dopisy náměstka ministryně Roberta Plagy.

 • Komuniké č. 4 - 23. října 2016
  Povinná konzultace s Řídicím orgánem OP VVV dne 13. 10. 2016

  Řídicí orgán až na zpřesnění některých položek schválil postup přípravy projektové žádosti, která bude podána do 31. 10.
  Lhůty na přezkoumání, hodnocení a schválení projektu a přípravu právního aktu však neumožní uskutečnit podpis právního aktu dříve než v prosinci 2016.
  Zástupci ŘO přislíbili, že vyvinou veškeré úsilí, aby projekt mohl být zahájen k 1. 1. 2017

  2. schůze Řídicího výboru projektu dne 21. 10. 2016

  Hlavním bodem jednání bylo představení a schválení úprav v Chartě projektu vyplývajících ze zpracování projektové žádosti v MS 2014+.
  Řídicí výbor vzal na vědomí posunutí zahájení realizace projektu způsobené lhůtami na posouzení projektové žádosti a přípravu právního aktu a z toho plynoucí úpravu rozpočtu.
  Projektová žádost bude předložena k 31. 10. 2016 a zahájení projektu se předpokládá k 1. 1. 2017.

 • Komuniké č. 3 - 3. října 2016
  Výběrové řízení na Hlavního projektového manažera

  NTK vypíše tento týden výběrové řízení na pozici Hlavního projektového manžera. Do zahájení projektu ho bude financovat ze svých prostředkůa následně z finančních prostředků projektu.

  Výběrové řízení na budoucího ředitele CzechELib

  Původně vybraný budoucí ředitel týden před svým plánovaným nástupem oznámil, že z osobních důvodů nemůže nastoupit. NTK tedy znovu vypisuje výběrové řízení i na tuto pozici.

  Příprava seznamu zdrojů pro zjišťování zájmu

  V minulém týdnu začal Dr. Jirát v předstihu ověřovat a doplňovat u vedoucích stávajících konsorcií údaje o odebíraných zdrojích, jejich odběratelích, cenách, časové platnosti smluv, stavu předplatného, atd. Cílem je připravit konsistentní podklady pro zjištění skutečného zájmu o zdroje na příští období 2018 - 2022.

  Smyslem této mravenčí práce je připravit kvalitní data pro webový nástroj, který umožní (pravděpodobně ve více kolech) všem zájemcům najít rovnováhu mezi svou potřebou elektronických informačních zdrojů a svými disponibilními finančními zdroji.

  Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci.

  Setkání zástupců uživatelů EIZ

  Jak jsme informovali v Parametrech projektu, připravuje Realizační tým setkání všech zástupců uživatelů EIZ také ještě před oficiálním zahájením projektu. Setkání je plánováno na listopad 2016. O přesném termínnu budeme potenciální účastníky setkání včas informovat.

 • Komuniké č. 2 - 25. září 2016
  Charta schválena Poradou vedení MŠMT dne 30. 8. 2016
  Projekt CzechELib presentován na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci dne 8. 9. 2016
  Projekt CzechELib představen ve videokonferenci zastupcům Evropské Komise dne 14. 9. 2016

  K obsahu projektu nebyly žádné připomínky. Komentáře zastupců DG REGIO EK se týkaly jednak výše rozpočtu (blížícího se limitu tzv. velkého projektu), jednak udržitelnosti projektu, tj. financování nákupu EIZ po skončení podpory z projektu. Připomínky byly vypořádány.

  Charta schválena Monitorovacím výborem programu OP VVV dne 23. 9. 2016

  Projekt CzechELib získal jednohlasný souhlas Monitorovacího výboru cum laude, bez jediné negativní připomínky a s pochvalnými vyjádřeními jak od zástupců DG REGIO EK, tak od zástupců Konference rektorů, od AV ČR i Rady vlády pro výzkum.

 • Komuniké č. 1 - 15. srpna 2016
  Projektový záměr schválen Poradou vedení MŠMT dne 26. 7. 2016
  Charta předložena MŠMT do připomínkového řízení dne 9. 8. 2016
  Ustavující schůze Řídicího výboru projektu dne 11. 8. 2016

  Přítomni: Ing. Robert Plaga, Ph.D. (předseda, zadavatel projektu, náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum), Ing. Gabriela Pokorná (zástupce ekonomické sekce MŠMT, ředitelka odboru správce rozpočtu), prof. Ing. Milan Pospíšil, Ph.D. (místopředseda, zástupce RVŠ), Ing. Martin Lhoták (zástupce AV ČR), Ing. Martin Svoboda (zástupce příjemce dotace, ředitel NTK)

Statut a jednací řád Odborné rady

1. 3. 2017

Zápis z informační schůzky CzechELib

9. 12. 2016

Prezentace CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje - technické detaily

9. 12. 2016

Prezentace CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje - informační schůzka

9. 12. 2016

Prezentace Charty projektu pro Monitorovací výbor

23. 9. 2016

Předkládací zpráva pro schválení Charty PV MŠMT

31. 8. 2016

Charta projektu schválená PV MŠMT

31. 8. 2016

Ustavující schůze Řídicího výboru projektu

Zápis ze dne 11. 8. 2016

Projektový záměr schválený PV MŠMT

26. 7. 2016

2. Kulatý stůl

Zápis ze dne 18. 7. 2016

Jednání k přípravě projektového záměru

Zápis ze dne 21. 6. 2016

Pověřovací dopis náměstka Ing. R. Plagy, Ph.D.

14. 6. 2016

1. Kulatý stůl

Zápis ze dne 29. 1. 2016

National Licensing Centre for Electronic Information Resources – CzechELib

This project aims to ensure the effective purchase of and access to key electronic information resources (EIR) for their users in the fields of research, development, and innovation in the Czech Republic, thereby significantly reducing public (research organizations) spending on related administrative activities.

The project is managed by the Czech National Library of Technology (Národní technická knihovna – NTK). Together with experts from the Ministry of Education, Youth and Sports, CzechELib represents all major EIR users, that is, public universities, institutes of the Czech Academy of Sciences (Akademie věd České republiky – AV ČR), libraries, and other research organizations, in negotiating license agreements.

The National Licensing Centre for Electronic Information Resources - CzechELib project is co-funded by the European Union – Operational Programme Research, Development and Education in the years 2017 – 2022.


Projekt CzechELib je spolufinancován EU.
CzechELib project is co-funded by the European Union.

Logo OP VVV