Cesta k Open Access

Podle Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020 otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů neboli Open Access znamená poskytnutí bezplatného a neomezeného online přístupu koncovému uživateli k vědeckým informacím s možností dalšího opakovaného využití těchto informací.

Přechod na Open Access zajišťuje šíření vědy a výměnu poznatků, podporuje inovace a maximalizuje přínosy vědy za plného respektování právního řádu, zejména autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. „Vědeckými informacemi“ se pro účel této strategie rozumí vědecké publikace a výzkumná data.

Pro stanovení klíčových kroků k implementaci vybraných priorit Strategie byl sestaven Akční plán otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Ten byl platný po dobu platnosti Strategie a další kroky
v této oblasti budou již součástí Národní politiky VaVaI 2021+ včetně postupu k případnému zpřístupnění výzkumných dat. Vyhodnocení plnění Akčního plánu zveřejnila Rada pro výzkum, vývoj
a inovace dne 18. 12. 2020 (viz přílohu 363 B4 Vyhodnoceni AP ot pristupu.zip).

Více na webu Open access.cz