Open Access

Open Access (OA), neboli otevřený přístup, je model publikování, který si klade za cíl zajistit okamžitý, trvalý, svobodný a bezplatný přístup k vědeckým publikacím vznikajícím u veřejně financovaného výzkumu všem bez rozdílu prostřednictvím internetu.

Přechod na Open Access zajišťuje šíření vědy a výměnu poznatků, podporuje inovace a maximalizuje přínosy vědy za plného respektování právního řádu, zejména autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. „Vědeckými informacemi“ se pro účel této strategie rozumí vědecké publikace a výzkumná data.

Ředitel Národní technické knihovny, Ing. Martin Svoboda, byl jmenován Radou pro výzkum, vývoj
a inovace Hlavním vyjednavačem transformačních smluv pro elektronické informační zdroje (EIZ). Dlouhodobým záměrem CzechELib proto je a bude implementace prvků Open Access do licenčních smluv s poskytovateli EIZ.

U několika poskytovatelů EIZ CzechELib vyjednal pro členy svých konsorcií slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování v otevřeném režimu. Jejich přehled najdete v sekci Open Access v licenčních smlouvách.

Hlavní strategií implementace prvků Open Access je převod klasického předplatného modelu licenční smlouvy na model transformační smlouvy. Transformační smlouva zahrnuje převedení části poplatku za čtení (read fee) na poplatek za publikování (publish fee). Poplatek za publikování (Article Processing Charge - APC) je částka, kterou musí autor článku zaplatit, aby byly výsledky jeho práce publikované
v otevřeném režimu. Článek je pak okamžitě dostupný na stránkách vydavatele pro všechny,
bez nutnosti předplatného.  

Sekce Cesta k Open Access informuje o prvních krocích k Open Access v ČR a o iniciativě Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím 2017–2020.

Sekce Open Access v licenčních smlouvách představuje slevy na publikování, případně možnosti bezplatného publikování v otevřeném režimu, které jsou zahrnuté ve stávajících licenčních smlouvách mezi CzechELib a vydavateli vědeckých časopisů.

Sekce Instrukce pro autory obsahuje detailní postupy potřebné k využití bezplatného, případně zlevněného, publikování v otevřeném režimu.