FAQs

Nejčastěji kladené otázky (FAQs)

Na této stránce naleznete odpovědi na Vámi nejčastěji pokládané otázky a to ve dvou sekcích. „Aktuální otázky“, které nám pokládáte nejčastěji v současné době, a sekci „Často kladené otázky“,
kde jsou uvedeny všechny opakující se dotazy v průběhu realizace projektu CzechELib. V textu můžete vyhledávat klíčová slova pomocí klávesové zkratky Ctrl+F.

Aktuální otázky


Můžeme ještě nominovat zdroje na roky 2021 - 2022?

Nejzazší datum pro nominace EIZ na roky 2021+ je 31. březen. Zohlednění nominace zaslané
po uplynutí tohoto data není samozřejmé, její přijetí a řešení závisí na více okolnostech a je plně
v kompetenci odborného týmu CzechELib.

Jaký bude postup až proběhnou nominace zdrojů?

V druhé polovině března budou všechny nominované zdroje vyhodnoceny podle Metodiky výběru EIZ, kde jednou z hlavních podmínek je zájem alespoň 3 institucí o stejný zdroj. Zdroje následně zkontroluje Odborná rada (dále jen OR) CzechELib a případně rozhodne možné nejasnosti. EIZ, které splní podmínky metodiky a projdou OR budou poptány u dodavatelů a jednotlivé instituce budou následně informovány o předběžných cenách. Na základě znalosti cen nám instituce potvrdí zájem/nezájem o konkrétní zdroj. V případě odvolání zájmu o EIZ některými institucemi, se uskuteční druhé kolo poptávky dodavatelů a informování institucí s novou” cenou. Ta již bude součástí Smlouvy o centralizovaném zadávání, jejíž podpis je pro všechny instituce závazným potvrzením zájmu o dané zdroje.

Jak se mohu přihlásit do ERMS?

Do systému je možné se přihlásit prostřednictvím systému EduID. V první fázi je nutné požádat
o přístup a informovat nás s žádostí s potvrzení na info@czechelib.cz. Následně Vám udělíme přístup
s právy zaměstnance, nebo administrátora. Podrobné informace naleznete zde.

Jak mohu udělit přístup do ERMS nebo CELUS dalším osobám?

Aby uživatel mohl přistupovat do systému ERMS a CELUS, je nutné, aby měl funkční přihlášení do systému ERMS. Nový uživatel musí požádat o přístup do ERMS prostřednictvím návodu zde a následně nás informovat na info@czechelib.cz s požadavkem na potvrzení přístupu.

Jak si můžeme aktivovat připojení přes Shibboleth?

V případě zájmu o zapojení do systému Shibboleth nás prosím kontaktujte na info@czechelib.cz
a my Vám, v rámci našich služeb, necháme systém nastavit.

Bude počítáno se změnou DPH od května 2020?

Na základě změny zákona o dani z přidané hodnoty, kdy se v § 47 za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní „U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin
a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně
.“, dochází od 1. 5. 2020 k převedení některých EIZ do snížené sazby daně (10 %).

Dotkne se tato změna členských institucí již letos?

Veškeré zálohové listy mají splatnost 15. 4. 2020 a to z důvodu závazků vůči poskytovatelům
a dodavatelům EIZ, kdy převážná část faktur má stanovenou úhradu do 30. 4. 2020. Zálohové listy byly vyhotoveny v době před změnou a tedy se sazbou 21 %. Úspora finančních prostředků bude pro členskou instituci znatelná až v roce 2021, kdy budou vystavovány zálohové listy se sazbami daně
10 % a 21 %.

Za jakých podmínek se může zcela nová instituce stát členem CzechELib?

Jelikož nová instituce není mezi pověřujícími zadavateli v realizovaných veřejných zakázkách, v rámci kterých byly vysoutěženy EIZ, které jsou předmětem existujících konsorcií CzechELib, musela by být podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek vypsána nová veřejná zakázka. Pro vypsání veřejné zakázky je nutné splnění pravidla 3 +, min. 3 instituce podepíší smlouvu o centralizovaném zadávání a uvedený EIZ musí být Odbornou radou doporučen jako VaV EIZ.

Jak se může členská instituce připojit k již existujícímu konsorciu?

Členská instituce (ČI) se může připojit k již existujícímu konsorciu formou dodatku k původně uzavřené licenční smlouvě, bez nutnosti vypisovat novou veřejnou zakázku (VZ). Musí však být splněny následující podmínky:

1. ČI. musí být součástí VZ, ve které byl požadovaný EIZ pořízen nebo požadovaný EIZ musí být zahrnut v některé její Rámcové smlouvě o centralizovaném zadávání.

2. Navýšení celkové smluvní ceny (z příslušné Licenční smlouvy), tj. ceny všech EIZ pro všechny instituce za celé smluvní období do roku 2022, je omezeno finančními limity ZZVZ (Zákona o zadávání veřejných zakázek). Toto navýšení nesmí překročit 10 % celkové smluvní ceny a zároveň nesmí být vyšší než 3,8 mil Kč. V případě, že se sejde více požadavků k rozšíření jedné VZ (které mohou jednotlivě splňovat limit, ale součtem jsou již nad tímto limitem), nelze této možnosti využít. V době nominací může být limit také již částečně nebo zcela odčerpán.Často kladené otázky

Co je cílem projektu CzechELib?

Cílem projektu CzechELib je prostřednictvím systémové a dlouhodobé změny zajistit pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v České republice efektivní nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání. Za tímto účelem bylo v Národní technické knihovně zřízeno Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib a do chodu je uveden jednotný a transparentní systém pro efektivní zajišťování centrálního nákupu klíčových EIZ.

Jaká přináší CzechELib zlepšení oproti předchozímu stavu?

V České republice do roku 2017 zajišťovalo přístup k téměř 100 kolekcím EIZ pro přibližně 130 institucí VaVaI celkem 18 „konsorcií“, do nichž byly tyto instituce sdruženy. Obdobné požadavky a nákupy těchto konsorcií byly tak často řešeny odděleně, čímž docházelo přinejmenším k duplicitě agendy
a tím i ke zvýšeným finančním nákladům jednotlivých subjektů i nárokům na specializované lidské zdroje. Ve vyspělých evropských zemích se již řadu let prosazují různé modely centralizace zajišťování přístupu k EIZ obvykle na národní úrovni. Jednotliví vydavatelé EIZ tedy tyto modely znají, akceptují
a podporují je. Centralizace zajišťování přístupu k EIZ přináší významnou úsporu veřejných prostředků vynakládaných uživateli na související administrativu, koncentruje vyjednávání do rukou odborníků, sjednocuje platební kalendáře, nastavuje standardizované výhodné licenční podmínky a podporuje vytváření efektivních moderních nástrojů pro správu EIZ.

Jakou roli hraje v projektu Národní technická knihovna?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako poskytovatel finanční podpory projektu CzechELib se po 10letém zvažování rozhodlo distribuovat tuto podporu cestou centrálního vyjednávání, obstarávání a správy. K tomuto účelu vypsalo v roce 2016 v rámci OP VVV výzvu s názvem Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I a uložilo Národní technické knihovně (NTK), aby připravila a podala projekt Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. NTK uspěla s projektovým záměrem v hodnocení OP VVV vč. pozitivních reakcí Evropské komise a od 1. 1. 2017
je příjemcem tohoto projektu. Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib nemá právní subjektivitu, je součástí organizační struktury NTK jako odbor 7, v jehož čele stojí ředitel CzechELib.

Je CzechELib, resp. NTK, dalším zprostředkovatelem/dodavatelem EIZ? Neměl by v takovém případě získávat zakázky ve výběrových řízeních?

NTK v žádném případě není dodavatelem EIZ, ale centrálním zadavatelem, resp. objednavatelem
EIZ za všechny členské instituce. V rámci projektu CzechELib vystupuje NTK v roli tzv. centrálního zadavatele veřejných zakázek podle §9  odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Smlouvy s jednotlivými vydavateli, případně jimi určenými exkluzivními dodavateli, sjednává v souladu se ZVZZ.

Nahradí CzechELib všechna stávající konsorcia?

Instituce mohou nadále o EIZ jednat s vydavateli a dodavateli přímo a vytvářet vlastní smlouvy nebo konsorcia, avšak u takových EIZ, u kterých nepověří NTK k vyjednávání a zpřístupnění. Náklady
na takto sjednané EIZ však musí hradit v plné výši z vlastního rozpočtu nebo z finančních prostředků jiného projektu k tomu určeného, nikoli však z projektu CzechELib či návazných systému financování po ukončení financování EIZ z OP VVV.

Co přináší CzechELib členským institucím?

Centrum pro své členy zajišťuje zejména následující činnosti:

 • Zjištění zájmu o EIZ pro centrální podporu, podpis smluv o centralizovaném zadávání
 • Realizaci výběrových řízení na poskytovatele EIZ
 • Sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ
 • Podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ
 • Podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz
 • Tvorbu statistik využívání EIZ
 • Systém na správu EIZ

Co bude, až skončí období podpory projektu z fondů EU? Jak bude hrazena režie CzechElib a financovány zdroje?

Provoz centra je až do roku 2022 zajištěn z prostředků projektu financovaného z OP VVV. Nákup
EIZ bude v letech 2018–2020 hrazen z prostředků projektu, v letech 2021–2022 dojde pro členské instituce k obnovení podpory nákupu ze státního rozpočtu. Po schválení MŠMT případně připadá
v úvahu využití zbytkové alokace na nákup EIZ z let 2018-2020 v roce 2021. V následujících letech pak bude
ze státního rozpočtu hrazen jak provoz centra, tak i podpora nákupu klíčových EIZ.

Kdo je pověřená osoba? Proč musí mít instituce pověřenou osobu a proč je potřeba její oficiální pověření?

 • Pověřená osoba je obvykle pracovník instituce, který má pro danou instituci na starosti komunikaci k problematice EIZ.
 • Pověřená osoba je pro CzechELib primárním kontaktem za členskou instituci. Měla by rozumět věcné stránce (EIZ) a zajistit předávání potřebných informací mezi CzechELib a její institucí.
 • Pověření požadujeme proto, aby měl CzechELib oficiálně potvrzeno, že jedná s osobou, kterou vedení instituce oficiálně pověřilo a která se této problematice bude aktivně věnovat, aby nedošlo k porušení vzájemných smluvních podmínek.
 • Zároveň je prostřednictvím pověření tato činnost formalizována a pověřená osoba ji může vykázat jako součást své pracovní činnosti. Instituce zase musí dbát na to, aby pověření bylo vždy aktuální.

Jaký je rozdíl mezi účastnickou a členskou institucí?

Účastnická instituce (UI) je instituce, která projevila zájem zapojit se do konsorcií centra CzechELib
a vyvíjí v tomto směru součinnost. Toto označení se objevuje zejména v první fázi projektu. Instituce, které uzavřou s NTK Smlouvu o centralizovaném zadávání a následně Smlouvu o zajištění
a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů se stávají členskými institucemi (ČI).

K čemu členství v CzechELib zavazuje?

Závazky členů CzechELib stanoví:

 • Smlouva o centralizovaném zadávání (ke stažení zde)
 • Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, jejíž přílohou je Licenční smlouva (ke stažení zde)

Kolik členství v CzechELib stojí?

Členství není žádným způsobem zpoplatněno.

Jak ukončit členství v CzechELib?

Členství v CzechELib skončí zánikem uzavřené smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ mezi členskou institucí a NTK/CzechELib. Okolnosti, za jakých je možné smlouvu ukončit, jsou ve smlouvě přesně specifikovány. Jednostranné odstoupení od smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ je velmi problematické, jelikož  narušuje fungování celého konsorcia a může vést tak ke zhoršení postavení jeho zbývajících členů a v krajním případě až k jeho rozpadu.

Jak jsou vybírány elektronické zdroje, které lze v rámci CzechELib odebírat?

Na základě požadavků institucí vznikne seznam poptávaných EIZ. Takto nominované zdroje musí doporučit Odborná rada jako zdroje pro podporu VaV. V dalším kroku je na nominované zdroje aplikovaná Metodika pro výběr EIZ nebo Metodika pro výběr individuálních časopisů. Licenční jednotka CzechELib dále požádá poskytovatele příslušných EIZ o jejich nacenění a nabídku komunikuje institucím, které o tyto zdroje projevily zájem. Zde se musí instituce finálně rozhodnout, zda bude EIZ po NTK požadovat zajistit či nikoliv.

Kdo jsou „poskytovatelé EIZ“?

„Poskytovatelé EIZ“ je souhrnný název pro vydavatele i exkluzivní dodavatele EIZ. CzechELib v prvotní fázi vždy oslovuje přímo vydavatele, který na základě rozboru legislativních požadavků určí, zda se bude veřejný zakázky účastnit přímo, nebo pověří exkluzivního dodavatele. Komplikovaná právní úprava veřejných zakázek a složitá pravidla pro účast zahraničních subjektů způsobila, že řada vydavatelů dala přednost jednání přes dodavatele, kterému udělila exkluzivitu.

V některých případech je nabídnutá cena výrazně vyšší a neodpovídá předpokládanému ročnímu nárůstu tak, jak byl dojednán v uplynulých letech v dobíhajících projektech. Proč k tomu došlo?

Důvodů může být několik:

 • Dříve byl zdroj zajišťován pouze pro část instituce, zatímco nyní je nabídková cena pro celou instituci.
 • Vydavatel výrazně nezvýšil cenu pro nové konsorcium, ale došlo k jinému způsobu rozdělení ceny mezi členy konsorcia, protože v rámci předchozích konsorcií docházelo k přerozdělení cen podle jiného klíče, než navrhoval vydavatel.
 • Vydavatel změnil cenový model, který pro část institucí znamená vyšší nárůst.
 • Předpokládaná výše podpory je jiná, než byla v předchozích projektech.
 • Ačkoliv je EIZ zdánlivě stejný, změnil se v průběhu let jeho obsah a tudíž je nyní dražší.

Jak je nákup a odběr EIZ zajištěn smluvně?

Přístup k EIZ je zajištěn třemi typy smluv:

 • Smlouvy o centralizovaném zadávání, kterými instituce pověří NTK, aby pro ně vyjednala dodání vybraných EIZ.
 • Licenční smlouvy mezi poskytovateli EIZ a NTK, které mj. obsahují seznam požadovaných zdrojů a seznam institucí, které jsou oprávněny tyto zdroje využívat.
 • Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů mezi institucemi a NTK, které v příloze obsahují seznam zdrojů požadovaných danou institucí včetně ceny a doby zajištění.

Vzorové smlouvy naleznete v sekci Dokumenty.

Jaká je finanční podpora na EIZ?

Finanční podpora nákupu „běžných EIZ“, tj. e-časopisů, e-knih, faktografických a dalších speciálních databází je 50 % z dojednané pořizovací ceny, podpora u citačních databází Web of Science a Scopus
a analytických nástrojů InCites a SciVal je 70 % z dojednané pořizovací ceny.

Zohledňuje se nějak velikost jednotlivých institucí?

Podpora je rozdělována všem ve stejné výši bez ohledu na velikost instituce.

Za jakých podmínek může instituce získat finanční podporu na nákup EIZ?

Nárok na podporu z projektu CzechELib se řídí Metodikou pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib. Pokud Členská instituce nemá nárok na podporu, hradí poplatek
za přístup k EIZ v plné výši.

Z jakých finančních prostředků mají členské instituce svou spoluúčast hradit? Existují nějaká omezení?

Volba zdrojů na dofinancování nákupu EIZ je čistě věcí jednotlivých institucí. Použití prostředků z jiných dotačních titulů se řídí pravidly poskytovatele těchto prostředků.

Kdy obdržíme fakturu s finálním vyúčtováním? („nulová” faktura)

Na základě „Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ" (bod 7.9.) nejdříve vystavujeme zálohové listy
a následně průběžné daňové doklady. Finální vyúčtování s konečnou vyúčtovací fakturu, finálním daňovým dokladem k vyúčtovací faktuře s vratkou, nebo nedoplatkem, a tabulkou s vyúčtováním Vám zašleme do 30. září. 

Za ja jakých podmínek může instituce získat finanční podporu na nákup EIZ?