Příprava projektu

Od konce 90. let poskytuje vláda ČR podporu nákupu elektronických informačních zdrojů jako podstatné „suroviny" pro rozvoj výzkumu a vzdělávání – jako je tomu i jinde v řadě rozvinutých zemí. Přestože je ekonomicky žádoucí nákup požadovaných zdrojů jednotlivými organizacemi úzce koordinovat, byla podpora dlouho poskytována formou soutěže. V roce 2016 existovalo přibližně 18 konsorcií obsluhujících od několika málo až do 70 institucí; celkem šlo o téměř 130 institucí odebírajících zhruba stovku zdrojů (což může být jediný důležitý časopis anebo kolekce několika tisíc časopisů či stovek knih).

Tento model se postupně optimalizoval co do počtu „konsorcií“, přesto však podle studie zpracované firmou Deloitte trpěl vysokou administrativní náročností, rozdrobeností a z toho plynoucí nekoncentrovanou vyjednávací kompetencí působící horší licenční a cenové podmínky. Vlivem financování části „projektů“ z evropských prostředků se fragmentace dále posílila.


Proto vznikla myšlenka vytvořit jedno centrum - CzechELib, které bude s koncentrovanou vyjednávací silou efektivně obstarávat nákup elektronických informačních zdrojů pro celou oblast VaVaI, zdroje bude spravovat a povede věrohodné statistiky o jejich využívání.  Z výše uvedených důvodů podporují centralizaci zajišťování přístupu k EIZ veřejné vysoké školy zastoupené Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol, Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Asociace knihoven vysokých škol a další významné organizace. Projektový záměr i charta projektu byla diskutována s nominovanými zástupci výše uvedených subjektů průběžně v rámci užší a širší pracovní skupiny.

Postup příprav projektu

2010           Začíná se hovořit o neefektivitě systému pořizování elektronických informačních zdrojů.
únor 2012       prof. Málek předkládá pozměňovací návrh k návrhu RVVI na vyhlášení programu „Informace – základ výzkumu“.

2013

      Studie Deloitte, presentace a jednání s AKVŠ.
říjen 2013      

Konference KRE s účastí představitelů národních center
Estonska, Finska a Norska.

2014       Projednání s representací VŠ a AV ČR.
červen 2015       Po nástupu ministryně Valachové zahájena jednání s
náměstky Plagou a Velčovským.
listopad 2015      

Zahájení spolupráce NTK s MŠMT, pověření ředitele Martina Svobody s přípravou projektového záměru, jmenování členů pracovních skupin.

29. 1. 2016       1. Kulatý stůl - úvodní prezentace projektu na schůzce Širší skupiny, Pracovní skupiny a skupiny MŠMT.
březen - červenec       práce na Projektovém záměru a Chartě projektu.
18. 7. 2016       2. Kulatý stůl - rozhodl o zkrácení doby podpory nákupu EIZ z prostředků projektu.
26. 7. 2016       Porada vedení MŠMT rozhodla o schválení
Projektového záměru.
11. 8. 2016       Ustavující schůze Řídicího výboru CzechELib.
30. 8. 2016      

Porada vedení MŠMT rozhodla o schválení Charty projektu CzechELib, jejichž autory jsou ředitel NTK Ing. Martin Svoboda a Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

23. 9. 2016       Monitorovací výbor programu OP VVV jednohlasně projekt CzechELib schválil a doporučil k podání žádosti o podporu.
13. 10. 2016       Řídicí orgán s drobnými úpravami schválil postup přípravy projektové žádosti. Lhůty projednání, schválení a přípravy právního aktu odsouvají zahájení projektu na leden 2017.
21. 10. 2016       2. schůze Řídicího výboru CzechELib.
30. 11. 2016       3. schůze Řídicího výboru CzechELib.
5. 12. 2016       Výběrová komise schvaluje projekt
s drobnými úpravami.
9. 12. 2016       První informační schůzka zájemců
o účast v projektu.

20. 12. 2016

     

Řídicí orgán podepsal Právní akt.
Projekt může začít k 1. 1. 2017.