Organizační struktura

Řídicí výbor

Nejvyšším orgánem CzechELib je Řídicí výbor, ve kterém jsou kromě zástupců MŠMT a NTK zastoupeni i hlavní uživatelé EIZ - vysoké školy a ústavy Akademie věd nominovaní RVŠ, ČKR a AV ČR.

Projektový dohled

Vykonává dohled nad průběhem projektu. Je zodpovědný Řídicímu výboru, kterému zároveň plní funkci sekretariátu. Projektový dohled zastává jedna osoba pracující pod Sekcí III MŠMT.

Hlavní manažer projektu

Je odpovědný Řídicímu výboru za řízení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Charty projektů. Řídí členy realizačního týmu, odpovídá za předání schválených výstupů v rámci plánovaného času, rozpočtu a kvality. V neposlední řadě odpovídá za pravdivé a úplné reportování v souladu s pravidly OP VVV, eskaluje problémy a navrhuje změny v projektu.

Ředitel CzechELib

Ředitel CzechELib řídí projekt po odborné stránce, komunikuje s garanty jednotlivých klíčových aktivit, odbornou radou projektu a ředitelem NTK.

Projektový tým

Zajišťuje pro potřeby projektu personální, legislativní, finanční podporu, stejně jako úkony spojené se zprávami o realizaci a žádostmi o platbu OP VVV.

Odborná rada projektu

Odborná rada je poradní orgán, který je složený převážně ze zkušených expertů - bývalých i současných vedoucích konsorcií v projektech LR i OP VaVpI. V jejím čele stojí předseda, pozici zastává ředitel NTK, Ing. Martin Svoboda.

Garanti klíčových aktivit

Experti koordinující práci odborníků v rámci příslušné klíčové aktivity.