Historie projektu CzechELib

Misí projektu CzechELib je vytvořit pro členské instituce kvalitnější podmínky pro přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ), zvýšit výkonnost oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zároveň se zařadit po bok ostatních vyspělých zemí, které podobná národní licenční centra úspěšně provozují.
 
Cílem projektu je vytvořit a zprovoznit národní centrum CzechELib, které bude efektivně zajišťovat centrální nákup klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR, tyto zdroje bude spravovat a jejich reálné využívání cílovou skupinou bude statisticky vyhodnocovat. Díky centralizaci know-how, vyjednávání, nákupu a správy zdrojů dojde postupně k výraznému snížení administrativní zátěže pro členské instituce a bude vytvořena silnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům EIZ.

Centrum zajišťuje pro své členy zejména následující činnosti:

  • výběr EIZ pro centrální podporu,
  • realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ,
  • sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
  • podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
  • podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
  • správu a vedení statistik využívání zdrojů.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017, ukončení fyzické realizace projektu je plánováno k 31. 12. 2022. Realizátorem projektu se stala Národní technická knihovna (NTK), centrum CzechELib se stalo jedním z jejích odborů.


Nejvyšším orgánem CzechELib je Řídicí výbor, jehož členy jsou kromě zástupců MŠMT a NTK také nominovaní zástupci klíčových uživatelů EIZ – AV ČR, ČKR a RVŠ. Za správné vedení projektu odpovídá hlavní projektový manažer a jeho tým. Po odborné stránce řídí projekt ředitel CzechELib, kterému je k dispozici poradní orgán – Odborná rada – složená převážně ze zkušených expertů: bývalých i současných vedoucích konsorcií v projektech OP VaVpI nebo programu LR.

Parametry projektu

Název projektu: Národní centrum pro elektronické informační zdroje
Zkrácený název projektu: CzechELib
Individuální systémový projekt Operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542
Realizátor: Národní technická knihovna
Celkem alokováno: 1 056 082 843,81 Kč
Podpoře nákupu elektronických informačních zdrojů bude věnováno přes 90 % celkové částky projektu.

Podpora na nákup EIZ byla v letech 2018-2020 poskytnuta z prostředků projektu. Od roku 2021 zajišťuje nákup EIZ navazující projekt NCIP VaVaI -  Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Podpora v období 2018-2022 pro EIZ je min. 50 % z celkové ceny, bibliometrické databáze Web of Science a Scopus a jejich analytické nástroje InCites a SciVal mají podporu min. 70 %.

Z prostředků projektu nelze poskytnout dotaci na udržitelnost OP VaVaI projektů.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
2. – 4. Q 2017
Vypracování výchozích projektových metodik.
3. – 4. Q 2017
Příprava základních právních dokumentů.
2017 – 2022
Zajišťování a zpřístupňování e-zdrojů pro členské instituce.
2018 – 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2019 – 2020
Vyjednávání o způsobu financování nákupu e-zdrojů od r. 2021.
2021 – 2022
Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022
Ukončení finanční podpory projektu CzechELib z OP VVV.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.
2023 – 2027
CzechELib je součástí projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací - NCIP VaVaI, hrazený ze státního rozpočtu.